Rozvoj vlastných Schopností (Ability Enhancement)

Po tom, ako človek vyrieši všetky problémy, vzťahy, bolesti, nabité udalosti, proste všetko, čo ho ťaží vo svojom dovtedajšom živote pomocou práce s technikami Znižovania životného stresu (LSR- Life Stress Reduction), otvára sa zaujímavý priestor, v ktorom má klient možnosť venovať sa rozvoju vlastných schopností, posúvať hranice vlastného potenciálu.

Časť "Pomoc a Kontrola"

"Pomoc" je v kontexte na klienta orientovaného modelu Aplikovanej Metapsychológie definovaná ako "asistovanie niekomu pri dosahovaní niečoho, čo si zaumienil dosiahnuť.” To je v príkrom rozpore s predstavou, pri ktorej vás niekto tlačí smerom, ktorým nechcete ísť a hovorí, "že vám pomáha".

Spracovanie emocionálneho náboja, ktorý máme spojený s predstavou o pomoci a kontrole je v živote prospešné. Správny rozvoj ľudského potenciálu, od detstva do dospelosti, závisí na schopnosti jednotlivca presadiť svoju autonómiu, pričom si zachová schopnosť zmysluplných a napĺňajúcich vzťahových väzieb k ostatným ľuďom. Klienti, ktorí absolvovali túto časť hovoria, že sa im následne zlepšili osobné aj pracovné vzťahy. Absolvovanie tejto časti práce so svojím vnútrom umožňuje človeku, aby sa cítil pohodlne a bezpečne v kontexte dávania a prijímania adekvátnej pomoci.

V ideálnom prípade dokážeme kontrolovať (byť dobrým rodičom, učiteľom alebo manažérom na tom závisí) a akceptovať kontrolu, keď je to vhodné. To znamená, že dokážeme pôsobiť kauzatívne a sme zodpovední, pričom to isté umožňujeme aj osobám vo svojom okolí. Byť schopný prijímať kontrolu neznamená akceptovať zneužívanie alebo inú nevhodnú formu kontroly, znamená to cítiť sa pohodlne pri pozitívnej kontrole. Mnoho ľudí odmieta predstavu kontroly, najčastejšie nám ale pritom vadí zlá kontrola v podobe zlého manažmentu a vedenia. Keď oddelíme predstavu a koncept kontroly (byť kontrolovaný a kontrolovať) od emocionálneho náboja, náš život bude fungovať hladšie a efektívnejšie.


Časť "Zlepšenie Pamäte"

Len málokoho prekvapí, že pamäť je otupená a zaťažená minulými traumatizujúcimi udalosťami. Niektoré z týchto udalostí sme spracovali na sedeniach pri práci s technikami na Zníženie miery životného stresu, ale možno nie úplne všetky. V Pamäťovej sekcii sa venujeme prevažne radostným a pozitívnym spomienkam, vďaka tomu si spravíme poriadok vo svojom myšlienkovom svete a tento sa nám stane dostupnejším. Hľadať a rozpomínať si na pozitívne a radostné spomienky je samo o sebe liečivé a otvára sa pritom životný príbeh človeka a tento si naň ľahšie rozpomína. Byť schopný rozmýšľať o minulosti bez toho, aby sa mimovoľne spúšťali bolestivé spomienky je ďalším benefitom Sekcie na zlepšenie pamäte.


Časť "Komunikácia"

Komunikácia je kľúčom k riešeniu ťažkostí. Náš kontakt s druhými ľuďmi býva často jeden z najproblematickejších aspektov nášho života. Zlepšenie schopnosti komunikovať zlepšuje výrazne kvalitu života.

Schopnosť komunikovať má každý. Ak odstránime emocionálny náboj z tejto oblasti a precvičíme si svoju vrodenú schopnosť, dostaneme komunikáciu lepšie pod kontrolu. Tak ako v ostatných častiach Ability Enhancement - Rozvoja schopností je táto oblasť života spracovávaná rôznymi spôsobmi. Ak nám veľmi dobre funguje komunikácia, je to zdrojom veľkej radosti a potešenia v života.


Časť "Riešenie budúcich problémov"

Jeden z hlavných aspektov, ktorý nás v živote najviac vyrušuje je konflikt, nestálosť, nezlučiteľnosť, nevyrovnanosť, rozpor, jedným slovom problém. Ak čelíme rozporu, ktorý nás zamestnáva, máme tendenciu naň fixovať svoju pozornosť. Táto časť Rozvoja schopností posiľňuje a buduje nadanie skúmať problémy a zlepšuje schopnosť ich riešiť. Výsledkom je stav vnútornej vyrovnanosti alebo harmónie a taktiež zlepšenie schopnosti rozhodovať sa: "riešenie" vo všetkých jeho významoch.

Časť "Zmierenie"

V ideálnom prípade sa nežiadúcim okolnostiam postavíme čelom a komunikujeme so všetkými zúčastnenými stranami, vďaka tomu ich vyriešime k ich aj svojmu prospechu. Ak sme slobodní, prirodzene konáme v najlepšom záujme všetkých zúčastnených, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí. Ak je naša schopnosť riešiť problémy zaťažená minulosťou, utiekame sa k zlým skutkom. Po ukončení tejto časti kurikula Ability Enhancement sa môžeme oslobodiť od pocitov viny a nevraživosti pochádzajúcich z minulých zlých skutkov a tajomstva, ktoré ich často obklopuje.

Činy a slová, ktoré dlho ľutujeme majú tendenciu znižovať našu pozornosť a schopnosti. Sekcia Zmierenia uvoľňuje emocionálny náboj spojený s týmito spomienkami, vďaka čomu dokážeme vnímať a myslieť omnoho slobodnejšie. Spracovanie činov, ktoré ľutujeme prináša spravidla veľkú úľavu. Svet sa začína javiť ako dobré miesto a ľudia v ňom sa zdajú priateľskejší a ľahšie pochopiteľní.

Časť "Odolnosť"

Každá neschopnosť komunikovať, riešiť problémy alebo žiť život bez zlých skutkov voči sebe alebo druhým ovplyvňuje negatívne našu odolnosť a zákonite vedie k znepokojeniu. Keď tieto oblasti zbavíme emočného náboja, môžeme spracovať minulé znepokojenia a priviesť do svojich životov želané zmeny k lepšiemu.
Časť kurikula venovaná odolnosti sa venuje všetkým aspektom zmeny a znepokojeniam. Zbavenie sa minulých znepokojení môže priniesť úľavu a v našich životoch sa tak znova dostáva k slovu láska. Život je plný zmien, všeobecný odpor k zmene vedie k tomu, že život vnímame ako neradostný a ťažký. Zlepšená schopnosť riešiť znepokojenia a tolerovať, ba dokonca vítať zmeny spraví váš život radostnejší a žiteľnejší.


Časť "Všeobecný TIR"

V Redukcii životného stresu sme spracovávali traumatické udalosti, ktoré boli aktuálne aktivované a spôsobovali nepohodu. Rozvoj vlastných schopností môže vyplaviť ďalšie traumatické udalosti ako sa budú odlupovať vrstvy emočného náboja. Potom ako ukončíme časť "Odolnosť", pozrieme sa spolu na minulé traumy, nechcené pocity, emócie, vnemy, postoje a bolesti, ktoré do tohto momentu nemuseli byť spracované. Práca, ktorú sme doteraz zvládli nám umožní dostať sa k traumatickým udalostiam, ktoré nemuseli byť doteraz vedomiu prístupné. Absolvovanie tejto časti prináša pocit pohody a pokoja.


Časť "Správnosť"

Finally we get to the last section of Ability Enhancement, the Rightness Section, which addresses poorly understood and false information as well as fixed ideas of various types. Confusion and static thinking impede mental functioning. Clearing them off restores clarity and flexibility. Because of pain, force, and confusion, we may have seized on certain ideas as fixed guideposts in life. These ideas are not changeable by reasoning alone because they are held in place by emotional pain that results in an unwillingness or inability to face certain things. All the work we have done up to this point has eliminated enough emotional charge to permit us to address fixed ideas directly.

All sorts of fixed ideas affect our ability to be right; the more rigidly fixed our ideas, the less often we will actually be correct in our thinking. Sorting out these fixed ideas allows us a new freedom to simply be, in the present moment, and to allow others to be. The end point of the Rightness Section consists of an enhanced clarity of thought and cognitive ability: a new higher plateau of ability to perceive, to act effectively in the world, to interact with others, and to enjoy life.

With the freedom of perception and action achieved by going all the way though Ability Enhancement, we are set to get even more from subsequent trips through the sections, if we wish, and we are more likely to obtain insights from living itself. Often people who have completed the Ability Enhancement sections once will choose at some point to go through the program again. In fact, it may be reviewed any number of times, at different stages of life, or whenever it interests you from your current perspective.