OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú záväzné pre spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom Ars Medentis, s.r.o., sídlom Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava, IČO: 51267233, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka Sro, číslo 126157/B (ďalej ako "Prevádzkovateľ"), klientov, ktorí sú v postavení dotknutých osôb v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a 18/2018 Z.z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len ako „nariadenie” v príslušnom gramatickom tvare). Kontaktné údaje predávajúceho: email: info@itir.sk, tel.: 0901921082.

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie na výcvik, registrácie pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Ars Medentis, s.r.o. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný Prevádzkovateľovi v zmysle:

- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností Prevádzkovateľa podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

- oprávnený záujem Prevádzkovateľa na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade prihlášky na výcvik a/alebo nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Ars Medentis, s.r.o.

Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s nariadením a dobrými mravmi, a to len na vymedzený účel.

 

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@itir.sk.

 

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

- spoločnosť Silvia Drotárová Ing., sídlom Šustekova 49, 85104 Bratislava, IČO: 41263561, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva

 

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

- na prístup k osobným údajom

- na opravu osobných údajov

- na obmedzenie spracovania osobných údajov

- na výmaz osobných údajov

- na prenositeľnosť osobných údajov

- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov 

Odvolanie súhlasu:
Zákazník má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA
Zákazník má právo na plnú informovanosť o spracovaní osobných údajov o svojej osobe. Informácie sú uvedené pri opise jednotlivých spracovaní (bod 2), zákazník má tiež tieto práva dotknutej osoby:

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osob nasledovnými spôsobmi:
a) požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,
b) požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie,
d) požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Ak zákazník požiada o tieto informácie elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ zákazník nepožiada o iný spôsob.

- právo na opravu osobných údajov:
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť zákazníka) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú zákazníka, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia zákazníka.

- právo na vymazanie osobných údajov
Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje o zákazníkovi bez zbytočného odkladu ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) Zákazník odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) Zákazník namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, alebo ak zákazník namieta proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha,
e) Prevádzkovateľ nevymaže údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné.

- právo na obmedzenie spracúvania
Zákazník má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) Zákazník napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) Spracúvanie je protizákonné a zákazník namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich zákazník na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) Zákazníka, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

- právo namietať proti spracúvaniu
Zákazník má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa:
a) ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami zákazníka, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa),
b) ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
c) ak zákazník namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

- právo na prenosnosť údajov
Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu
Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA
Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Osobné údaje Prevádzkovateľ neprenáša do tretích krajín v prípade nákupu tovaru. V prípade účasti na vzdelávaní sa odosielajú osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo a email držiteľovi licenčných práv: Applied Metapsychology International so sídlom v Ann Arbor, Michigan, USA.

SŤAŽNOSŤ
Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

UPLATNENIE PRÁV ZÁKAZNÍKA
a) Zákazník je oprávnený uplatniť svoje práva u Prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje zaznamenať uplatnenie práva tak, aby práva zákazníka mohli byť riadne naplnené.
b) Prevádzkovateľ poskytne zákazníkov informácie o postupe vo veciach žiadostí vo vzťahu k právam bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príslušnej žiadosti. Prevádzkovateľ informuje zákazníka písomne, ak zákazník nepožiada o iný spôsob a takýto spôsob je technicky možný a je možné zaznamenať obsah poskytnutej informácie.
c) Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.
d) Po zániku účelu spracúvania spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje len ak je to nevyhnutné pre archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom, alebo umožnené nariadením.

Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na MUDr. Branislav Chrenka, MHA, email: info@itir.sk, prípadne písomne na adresu našej spoločnosti Ars Medentis, s.r.o., Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava.

 

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním prihlášky na TIR výcvik a/alebo objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená tu dole.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 6.5.2022