Etický kódex Aplikovanej Metapsychológie

Úvod

Keďže sme medzinárodná organizácia s odborníkmi a školiteľmi v mnohých štátoch, uvedomujeme si a rešpektujeme, že zákony a zvyky sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Nič v tomto kódexe nezbavuje odborníka alebo školiteľa povinnosti dodržiavať zákony svojho štátu, krajiny, provincie alebo oblasti. Od odborníkov a školiteľov Aplikovanej metapsychológie (AMP), vrátane techník Traumatic Incident Reduction, TIR a Life Stress Reduction, LSR, sa tiež očakáva, že budú dodržiavať etické predpisy, ktoré už podpísali ako členovia profesijných organizácií. Účelom tohto kódexu nie je nahradiť miestnu prax, ale skôr popísať etické správanie pre facilitátorov, a body, ktoré sú špecifické pre prax v rámci Aplikovanej metapsychológie.


Najdôležitejšími bodmi tohto kódexu sú kvalita starostlivosti a služieb poskytovaných verejnosti, či už ide o našich klientov alebo študentov.


Kvalita služieb

 1. Facilitátori uvádzajú svoju odbornosť a dosiahnuté vzdelanie vždy čestne.
 2. Klienti majú nárok na poskytnutie kvalitnej služby. Facilitátori preto vyhľadávajú supervíziu pravidelne a zakaždým, keď je pokrok pomalý alebo nie je zrejmý.
 3. Facilitátori dbajú na fyzické, emočné a duševné zdravie, aby boli pri výkone svojej práce v dobrej kondícii/v dobrom stave. Ak môže zdravotný stav ovplyvniť ich výkonnosť, k práci sa vrátia až po zotavení. Počas tohto obdobia odporučia aktuálnych klientov do zodpovedajúcej starostlivosti.
 4. Facilitátori sa snažia rozvíjať svoje odborné znalosti a praktické zručnosti.
 5. Facilitátori, ktorí pôsobia aj ako školitelia resp. praktickí vedúci, poskytujú vzdelávanie v rozsahu svojich vedomostí, spôsobilosti a certifikácie a využívajú pri tom najaktuálnejšie dostupné vzdelávacie materiály.

Úcta, dôstojnosť a hranice

 1. Facilitátori budú ku všetkým osobám vrátane študentov, klientov a iných profesionálov, pristupovať s úctou a zdvorilosťou.
 2. Facilitátori sa nebudú hanlivo či pohŕdavo vyjadrovať hovoreným slovom ani písmom o žiadnom klientovi alebo študentovi. To nevylučuje poskytovanie konštruktívnej kritiky alebo spätnej väzby študentom o konkrétnych praktikách alebo správaní, ktoré sú komunikované s úctou a za vhodných okolností.
 3. Facilitátori a školitelia berú ohľad na možné kultúrne rozdiely a vyhnú sa diskriminácii na základe veku, pohlavia, národnosti, rasy, rodovej identifikácie alebo pohlavnej orientácie jednotlivca. Odborník, ktorý nie je schopný splniť túto požiadavku, odkáže klienta inému kolegovi.
 4. Finančné podmienky poskytovanej služby sa dohodnú pred začiatkom vzdelávacieho kurzu alebo sedenia, spolu so súvisiacimi pravidlami (akými sú poplatky za zrušenie alebo zmeškanie sedenia), ktoré sú jasne zrozumiteľné.
 5. Ak odborník z oblasti duševného zdravia, ktorý už poskytuje liečbu, alebo ak dotknutý rodinný príslušník namieta proti používaniu TIR alebo AMP u niekoho, rozhodnutie o ďalšom postupe sa očakáva od klienta. Facilitátori TIR a AMP sú predovšetkým poslucháči. Nie sú vyškolení na rozhodovanie o diagnóze, medikamentóznej alebo psychologickej liečbe. Otázky profesionála alebo príbuzného posudzuje každý individuálny klient, a nie facilitátor TIR/AMP.

Informovaný súhlas a dôvernosť informácií

 1. Pred začiatkom facilitácie facilitátori vysvetlia klientovi základy prístupu orientovaného na klienta, informujú o metódach, ktoré sa budú používať, a popíšu štruktúru sedenia vrátane endpointov.
 2. V záujme zachovania súkromia a dôvernosti sa bude venovať primeraná pozornosť uchovávaniu záznamov o klientoch na bezpečnom mieste. Všetky osobné záznamy a poznámky o sedení budú uchované v súlade so zákonmi o ochrane údajov v krajine facilitátora.
 3. Klienti budú oboznámení s obmedzeniami zachovania dôvernosti, ako je povinnosť hlásiť akúkoľvek situáciu, kedy klient predstavuje nebezpečenstvo pre seba alebo pre ostatných, ako aj čokoľvek, čo sa týka bezpečnosti alebo blaha dieťaťa.
 4. Facilitátori obdržia písomný súhlas od klienta pred možným zdieľaním informácií o ňom, vrátane informácie o tom, či klientovi sú, alebo mu v minulosti boli, poskytované služby. Takáto formulácia musí uvádzať, že klient si je vedomý, že môže kedykoľvek písomne odvolať súhlas s takouto komunikáciou. Výnimkou je spolupráca ako súčasť vzdelávacieho programu, kde sú študenti informovaní o sedeniach, ktoré sa poskytujú a prijímajú, pričom údaje o ko-facilitačných sedeniach sú rovnako dôverné ako všetky ostatné sedenia.
 5. Na ochranu dôvernosti informácií o klientoch posielaných e-mailom, faxom a inými technológiami by mali byť identifikačné informácie podľa možnosti vždy odstránené.
 6. Facilitátori, ktorí poskytujú služby prostredníctvom elektronických médií, by mali informovať klientov o obmedzeniach a rizikách spojených s takouto formou poskytovania služieb.
 7. Zvukový a obrazový záznam zo sedení smie byť použitý len na účely výskumu alebo výcviku; klient musí poskytnúť písomný súhlas a musí si byť vedomý práva tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Školitelia alebo výskumní pracovníci, ktorí používajú takéto materiály, ich použijú výlučne na vopred špecifikované účely.
 8. V prípadoch súdneho konania facilitátori zverejňujú len poznámky k prípadu resp. identitu klienta s informovaným súhlasom klienta alebo podľa pokynov sudcu. Tu sa odporúča konzultácia s odborníkom, ktorý má skúsenosti s riešením právnych otázok.

Profesionálny prístup ku klientom a študentom

 1. Facilitátori sa zdržia sexuálnych alebo romantických vzťahov s klientmi alebo študentmi, pokiaľ takýto vzťah
  neexistoval pred priebehom školení alebo sedení.
 2. Facilitátori nebudú v žiadnom prípade osobne profitovať z osobitého vzťahu, ktorý existuje medzi inštruktorom a
  študentom alebo facilitátorom a klientom. Nebudú neoprávnene využívať výhody profesionálnych vzťahov alebo
  využívať iných na podporu svojich osobných, náboženských, politických, sexuálnych alebo obchodných záujmov.

Komplexné vzťahy

 1. Keďže Pravidlá facilitácie, Komunikačné cvičenia a protokol na nastavenie hraníc sedenia v praxi Aplikovanej
  metapsychológie sú veľmi jasné a, na rozdiel od tradičnej terapie, dynamika vzťahu medzi klientom a facilitátorom nie je súčasťou samotnej práce, vytvorenie resp. udržiavanie takýchto vzťahov je pravdepodobnejšie. Napriek tomu sú odborníci, ktorí majú duálny alebo viacnásobný vzťah s klientom alebo študentom, zodpovední za dobro/bezpečnosť klienta alebo študenta, vrátane striktného dodržiavania Pravidiel facilitácie s ohľadom na obsah sedenia. Facilitátor, ktorý nie je schopný poskytnúť túto úroveň bezpečia, odkáže klienta inému odborníkovi. Komplexné vzťahy, pri ktorých nie je dostatočný dôvod očakávať, že spôsobia riziko alebo ublíženie, sa nepovažujú za neetické.
 2. Facilitátor bude za takýchto okolností udržiavať úroveň bezpečia pre klientov v zmysle, že z ničoho, čo odznie počas sedení, nebudú vyvodzované dôsledky, okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje obmedzenie zachovania dôvernosti uvedené vyššie. Ak nie je facilitátor schopný poskytnúť túto úroveň bezpečia, musí klienta odkázať na iného odborníka.

Profesionálne vzťahy

 1. Ako už bolo uvedené, facilitátori sa budú vždy správať ku kolegom s úctou, a to aj vtedy, keď ponúkajú
  konštruktívnu kritiku a pomáhajú pri riešení problémov.
 2. Facilitátori sa zdržiavajú hanlivých pripomienok týkajúcich sa kolegov v komunikácii s inými ľuďmi riadiac sa Smernicou 1 – 4 o Výkone Profesionálnej Činnosti a Riešení Interných Konfliktov (časť 6) alebo Smernicou 1 – 5 o Riešení Situácií (viď smernice AMI/AMI Policy Book). Okrem riešenia praktických alebo etických otázok vznesených klientmi alebo študentmi sa facilitátor zdrží zapojenia klientov alebo študentov do konfliktu s inými odborníkmi. Facilitátori sa budú usilovať o riešenie akýchkoľvek konfliktov priamo medzi sebou alebo prostredníctvom oficiálnych kanálov. Takáto komunikácia musí byť vždy jasná a priamočiara, nesmie byť zaobalená emočne nabitým jazykom.
 3. Ak facilitátor vie, že kolega je negatívne ovplyvnený (psychicky, emočne, fyzicky, zneužívaním návykových látok, atď.) a že nepodnikol primerané kroky na odstránenie problému, je povinný ohlásiť záležitosť príslušnej inštitúcii.
 4. Od facilitátorov sa zvyčajne očakáva, že vyriešia akékoľvek ťažkosti medzi sebou prostredníctvom vhodnej komunikácie. Ak sa vyskytnú ťažkosti, ktoré nie je možné vyriešiť týmto spôsobom, príslušní odborníci môžu požiadať o pomoc pri vyriešení daného problému svojho školiteľa/supervízora alebo predsedu príslušného výboru (ako napríklad Výboru pre akreditáciu alebo Výboru pre etické záležitosti).
 5. V súlade s dobrými mravmi by nemal tréner ponúkať svoje služby študentom, o ktorých vie, že pracujú pod vedením iného trénera bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Dobré meno odboru

 1. Facilitátori sa zdržia akýchkoľvek falošných, zavádzajúcich alebo podvodných tvrdení alebo akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa predmetu Aplikovanej metapsychológie (vrátane TIR a LSR), aj takých, ktoré by mohli poškodiť dobré meno Aplikovanej metapsychológie.
 2. Facilitátori, ktorí zverejňujú alebo zainteresujú iné osoby na vytváraní alebo poskytovaní verejných vyhlásení, ktoré propagujú ich odbornú prax alebo činnosť, si zachovávajú profesionálnu zodpovednosť za takéto vyhlásenia. Reklamné materiály podliehajú kontrole zo strany AMI.
 3. Facilitátori používajú Komunikačné cvičenia a dodržiavajú Pravidlá facilitácie pri používaní techník AMP, rovnako dodržiavajú Pravidlá konzultácie pri používaní coachingových/konzultačných metód a programov.
 4. Facilitátori musia rozlišovať u klientov a študentov, ktoré metódy a techniky patria do predmetu AMP a ktoré nie.
 5. Facilitátori sa snažia nepoškodiť, resp. predchádzať poškodeniu dobrého mena odboru Aplikovanej metapsychológie.