Slovník

Aplikovaná metapsychológia (AMP): AMP je metodológia, ktorú vypracoval Frank A. Gerbode a iní, ktorá vyžíva princípy metapsychológie s účelom uľaviť od traumatického stresu, podporovať osobný rast a vývoj, umožniť ľuďom nadobudnúť schopnosť zlepšiť si kvalitu života. Viď tiež heslo Metapsychológia.

Facilitátor: Osoba, ktorá používa proces sledovania, aby pomohla druhému človeku; osoba, ktorá druhého človeka sprevádza v procese sledovania. Úlohou facilitátora je pomôcť pozorovateľovi hľadieť na svoj svet a tak uvoľniť náboj, ktorý je v ňom obsiahnutý. Uprednostňujeme tento neutrálny pojem pred pojmom terapeut, keďže ten naznačuje, že jedna osoba urobí niečo pre druhú. To isté platí aj pre pojem poradca, keďže facilitátor pozorovateľovi neradí, čo v živote robiť.

Interpretácia: Nájdenie významu alebo vysvetlenia určitého faktu, čím sa tvorí koncept. Interpretácia nie je pre človeka faktom, pokým sa s ňou nestotožní a neakceptuje ju. Facilitátor nesmie interpretovať za pozorovateľa: pozorovateľ vytvára svoje vlastné interpretácie.

Metapsychológia: Vedný odbor, ktorý zjednocuje mentálne a fyzické skúsenosti. Cieľom je objaviť pravidlá, ktoré platia pre oba aspekty. Ide o štúdium človeka, jeho schopností a skúseností z pohľadu jeho samotného. Metapsychológia nadväzuje na psychológiu a štúdium správania tam, kde tieto odbory dosiahli svoje hranice. Metapsychológiu by sme mohli správne opísať ako poznanie, ktoré prekračuje hranice psychológie a hranice skúmania správania, k štúdiu toho, čo sa správa, osoby samotnej a jej vnemových, konceptuálnych a tvorivých aktivít, na rozdiel od aktivít jej tela.

Pozorovateľ: Osoba, ktorá s pomocou a pod vedením facilitátora systematicky skúma obsah svojej mysle a duševného prostredia tak, aby získala vhľad a spôsobilosť tým, že odstráni potláčané obsahy – represie (bolestný alebo nepríjemný materiál, ktorému sa pozorovateľ nevedome vyhýba).

Sledovanie: Aktivita, pri ktorej človek systematicky skúma svoj svet tak, aby odstránil to, čo má v sebe potlačené a tým nadobudol vhľad do veci alebo získal resp. znovunadobudol schopnosti; systematická individuálna metóda skúmania, nastolenie poriadku a jasnosti do vlastnej mysle.