Čo je to LSR?

Jedna zo slovníkových definícií stresu znie: "je to stav mentálneho a/alebo emočného napätia vyplývajúci z nepriaznivých alebo veľmi náročných okolností". Všetci zažívame stres dennodenne. Väčšinou sme schopní stresové okolnosti zvládnuť a spracovať, následkom čoho vyčistíme svoje mentálne prostredie a znovu nastolíme pokojnú myseľ. Ak sme však vystavení dlhodobému, chronickému, alebo obzvlášť extrémnemu stresu, naša schopnosť spracovať akumulovaný stres sa zmenšuje, čo vedie k zníženiu schopnosti normálne fungovať. Výsledkom môžu byť rôzne stavy, napr. burn-out, PTSD, patologické smútenie a pod.

Proces Znižovania životného stresu začína štruktúrovaným rozhovorom, v ktorom facilitátor preskúma oblasti klientovho života, ktoré si klient želá zlepšiť, na ktorých chce pracovať. Facilitátor následne zostaví z dostupných informácií komplexný plán zameraný na riešenie oblastí klientovho záujmu. Facilitátor využíva rôzne techniky, pomocou ktorých klient spoznáva svoj vlastný vnútorný svet, svoje motivácie, príčiny problémov, začína nachádzať riešenia, zmieruje sa so svojimi stratami, začína robiť pozitívne zmeny vo svojom živote a mnoho iného. Niekedy môže facilitátor využiť v rámci klientovho plánu aj TIR techniku, ak je to potrebné.